МЕНЮ
КОЛИЧКА

Индустриални масла

Индустриални масла

Разработени са и се произвеждат специални смазочни продукти, съобразени с изискванията на различните индустриални приложения. Всички индустриални смазочни масла отговарят на общите технически изисквания, сред които намаляване на триенето и износването, предпазване от корозия, разсейване на генерираната топлина, както и да осигуряват добро уплътняване.

Поради широкия кръг от приложения, различните работни условия и особеностите на протичащите производствени процеси, в някои случаи се налага използваните смазочни продукти да притежават и редица допълнителни свойства, с които да отговорят на специфичните изисквания на конкретния производствен процес.

Характеристики на маслата и критерии за избор

Индустриалните масла с общо предназначение са дестилатни или остатъчни минерални масла или техни смеси, получени от различни сортове суров нефт.

Използват се както за смазване на различно промишлено оборудване, за което не са необходими специални масла с прибавки, така и в качеството си на базови масла за производството на смазочни вещества с прибавки.

Синтетичните масла са изкуствено създадени индивидуални химически вещества или техни смеси, близки по химически състав и физични свойства. По своите характеристики - технически параметри, ефективност и икономичност, синтетичните масла превъзхождат минералните.

Произвеждат се и полусинтетични масла, които представляват смеси от синтетични и минерални масла, цената на които е по-ниска от тази на синтетичните.

Базовите минерални масла не удовлетворяват комплекса от изисквания към съвременните смазочни вещества и за повишаване на технико-експлоатационните и икономическите показатели на маслата в състава им се включват прибавки.

Количеството на прибавките в общия обем на маслото е в широки граници - от части от процента до 25 - 35%. При смесването на различни прибавки с базовото масло могат да се образуват молекулярни разтвори, колоидни разтвори, суспензии или емулсии.

Основните критерии, които се използват за избор на индустриалните смазочни масла са вискозитет, химически състав, температура на втвърдяване, стабилност против окисление, противоизносни, противозадирни и антикорозионни свойства. С най-голяма тежест сред тях се определя вискозитетът на базовото масло.

Вискозитетът е мярка за вътрешното триене в маслото и определя дебелината на смазочния слой между триещите повърхнини, т. е. способността им да понасят зададено натоварване. Вискозитетът на течните смазочни масла в голяма степен се влияе от изменение на температурата и в значително по-малка степен от промяна в налягането.

Видове индустриални масла  според предназначението

В различните области на промишлеността се използват индустриални масла със специфични характеристики отговарящи на конкретни изисквания. Могат да бъдат класифицирани в зависимост от техните свойства и предназначение.

 • Масла за смазване на въздушни компресори: Смазват лагерите и други движещи се части във въздушните компресори и гарантират ефективната работа на оборудването.
 • Трансмисионни масла: използват се в механични трансмисии и предавателни системи за смазване и оптимизиране на работата на предавките.
 • Хидравлични масла: използват се в хидравлични системи за смазване на помпи, цилиндри и други части на системата. Те трябва да бъдат стабилни при високи налягания и температури.
 • Масла за турбокомпресори: Те се използват за смазване на лагерите и зъбни предавки в турбокомпресорите на двигателите.
 • Термални масла: Използват се в системи, които изискват висока термална стабилност, например в топлообменници и промишлени отоплителни уредби.
 • Електрически изолационни масла: Те се използват в електрически трансформатори и други електрически устройства като изолатори и за охлаждане.
 • Масла за редуктори: Специално разработени за смазване на редуктори, тези масла имат висока устойчивост на налягане и температура.
 • Масла за вакуумни помпи: Използват се в системи за вакуумна техника, където е важна ниска вискозност и устойчивост на оксидация.

Компресорни масла

Компресорните масла са предназначени да смазват подвижните възли в компресорите.
По ISO 6743/3 компресорните масла се означават с буквата "D" и се групират в зависимост от предназначението и работните условия:

 • Масла за въздушни бутални компресори (групи DAA, DAB и DAC);
 • Масла за въздушни ротационни и винтови компресори (група DAG, група DAH и група DAI),
 • Масла за вакум помпи (групи DVA, DVB, DVC и DVE).

Работните условия се определят от крайните температури, налягане на сгъстявания газ и режима на работа на компресора.

По DIN 51506 класификацията на маслата за въздушни компресори по максималната температура на сгъстяване: VB, VB-L, VC, VC-L, VD-L.

Маслата за хладилни компресори се спесифицират по DIN 51503-1 в зависимост от хладилните агенти.

Компресорни масла или масла за въздушни компресори - Тези масла са специално формулирани, за да отговарят на специфичните изисквания на въздушните компресори и да осигурят ефективна смазваща функция. Въздушните компресори се използват в различни промишлени приложения, като производство, строителство, автомобилостроене и други.

Основните характеристики и изисквания към компресорните масла са:

 • Стабилност при високи температури: Компресорите могат да генерират високи температури, така че маслата трябва да бъдат стабилни и да запазват своите смазващи свойства дори при повишени температури.
 • Стабилност при високи налягания: Компресорите също създават високи налягания, които изискват маслата да бъдат устойчиви на налягане и да предотвратяват износване на частите.
 • Добър вискозитет при ниски температури: Въздушните компресори често се използват при различни температури, затова маслата трябва да имат подходящ вискозитет и при ниски температури.
 • Устойчивост на оксидация и корозия: Компресорните масла трябва да бъдат устойчиви на оксидация и корозия, за да осигурят дълъг живот на компресорната система.
 • Добра разтворимост с газове: Маслата трябва да бъдат съвместими с газовете, които се създават при компресирането на въздуха.
 • Ниско образуване на утайки: По възможност, компресорните масла трябва да образуват минимално количество утайки или отлагания.
 • Съответствие със стандартите и промишлените одобрения: Болшинството компресорни масла са разработени така, че да отговарят на конкретни стандарти и одобрения за използване в определени видове компресори.

При избора на компресорно масло е важно да се има предвид специфичната конфигурация и изисквания на компресорната система, както и условията на работа, в които се използва компресорът.

Едно от препоръчваните масла за бутален компресор е масло ISO 100, което е подходящо за употреба през различните сезони. За винтови компресори се препоръчва компресорно масло VR 46.

 Кога се сменя компресорното масло?

Относно смяната на компресорното масло, производителите на компресори препоръчват, смяната на маслото да се извършваслед първите 30-40 работни часа при нов компресор и след това на всеки 300–400 работни часа.

Може ли да се долива компресорно масло?

Както при моторните масла, компресорното масло може да се долива само, ако е на една и съща марка, в противен случай трябва да се смени изцяло.

Какво трябва да бъде нивото на маслото в компресора?

Нивото на компресорното масло в картера трябва да бъде 1 мм. над граничната точка.

Масла за зъбни предавки

Зъбните колела предават механично движение от един компонент на друг и може да се използват в отворени или затворени предавателни системи. Поради голямото разнообразие от зъбни предавки, за да бъде избран най-подходящият смазочен продукт, е необходимо да се вземат предвид следните аспекти:

 • характеристики на зъбните колела (размер, металургия на зъбите),
 • експлоатационни условия (товар, вибрации и удари),
 • маслоподаваща система (маслена баня, разплискване, циркулация),
 • работни температури и други фактори от околната среда, които биха могли да оказват значително влияние.

Маслата, използвани за смазване на зъбни предавки, трябва да отговарят на специфични изисквания, свързани със смазването на този тип механични системи.

Зъбните предавки обикновено са подложени на високи налягания и удари, особено при тежки работни условия. Маслата за зъбни предавки често съдържат добавки за екстремно налягане, които предпазват от износване при високи налягания.

Зъбните предавки се загряват при интензивна работа, така че маслото трябва да запазва своите смазващи свойства при високи температури. Вискозитетът трябва да бъде подходящ за температурните условия, при които работи предавката.

Турбинни масла

Парните турбини представляват двигатели с въртящи се елементи, които превръщат енергията на парата в механична работа в една или няколко степени. Парната турбина обикновено е свързана с задвижваща машина, често скоростна кутия. Работят при високи температури и налягане и това повишава изискванията към смазочните материали, използвани за смазването им.

 Маслото в системите трябва да осъществява смазване на всички лагери и задвижващи части. Оптимално да разсейва топлина и да е функционална течност за управляващите контури.

Наред с тези механико-динамични изисквания турбинните масла трябва да притежават следните физико-химически характеристики:

 • устойчивост към стареене при продължителна експлоатация;
 • хидролитична стабилност (особено, ако се използват присадки);
 • антикорозионни свойства даже в присъствие на вода/пара, кондензат;
 • надеждно водоотделяне (пари и отделяне на кондензирана вода);
 • бързо деаериране — ниско разпенване;
 • добра филтрация и висока степен на чистота.

Само внимателно подбрани базови масла, съдържащи специални присадки, могат да удовлетворят тези строги изисквания към смазочните материали за парни и газови турбини.

За газови и парни турбини, като смазочен материал се използват специални парафинови минерални масла. Те служат за защита на лагерите на вала на турбините и генератора, а така също на кутията в съответните конструкции.

Тези масла също така могат да се използват, като хидравлични течности в управляващи системи и безопасност. 

При експлоатация на турбините следва да се отчита замърсяването от околната турбина с въздушни газове и други частици. Във филтрираното масло се добавят присадки. Филтри, сита, а такa също такива параметри, като температура и ниво на масло, трябва да се проверяват регулярно.

В случаи на продължителен престой (над два месеца) маслото следва ежедневно да се рециркулира, а така също регулярно да се проверява съдържанието на вода в него. Извършва се контрол на отработените огнеустойчиви течности и смазочни масла.

Циркулационни масла

Характеризи­рат се с добра устойчивост на оксидация, ефективна антикорозионна защита, непенливост, устойчивост на износване и неутрално поведение към уплътненията. Използват се съгласно спецификациите на производителите, като смазочна теч­ност в циркулационни смазочни системи и хидравлични системи, центробежни вентилатори, ротационни компресори, плъзгащи и търкалящи лагери и предавки.

Системите, в които се използват циркулационните масла, изискват циркулация, охлаждане и смазване. Тези масла трябва да запазват своите смазващи свойства при различни температури. Изложени са на широк диапазон от работни температури и затова стабилността им е от съществено значение.

За да осигурят дълъг живот на системата, циркулационните масла трябва да бъдат устойчиви на оксидация и не би трябвало да се разрушават при контакт с въздуха.

Подходящият вискозитет е важна характеристика, тъй като влияе на качественото смазване при различни условия. Както към моторните и другите индустриални масла и към циркулационните има изисквания за корозионна защита на металните повърхности, съвместимост с използваните уплътнения и непенливост.

Смазочни масла

Използваните в машиностроенето или промишлеността надземни (закрепени за пода или висящи) конвейри се състоят от релси, в или по които преминават универсални задвижващи вериги и оборудвани с движещи или токоснимателни ролки.

По тях може да се движат и товарни платформи, ролки или колела на местата, на които трасето на конвейра прави завой. Всички тези елементи изискват смазване, което често е специфично поради оперативни ограничения.

 • Оперативни температури, които в повечето случаи варират от минус 30 до +250 оС;
 • химически аспекти, свързани с обезмасляващите инсталации;
 • високи натоварвания;
 • влияние на използваните лубриканти върху части изложени на високи температури,
 • поръсване или други такива процеси като катафореза;
 • необходимост от ниски разходи за поддръжка

Това са част от условията, които характеризират условията на работа на конвейрите и определят изискванията към смазочните масла.

Основната функция на смазочните масла е да смазват механичните части на оборудването, намалявайки триенето и износването. Смазките предпазват металните повърхности от корозия, като предоставят защитен слой и помагат в премахването на частици и примеси, които могат да се натрупат в системата.

Масла за металообработване

Маслата за металообработване са специално формулирани продукти, предназначени за подобряване на процесите на рязане, струговане, шлифоване и други операции, свързани с металообработване.

Тези масла играят важна роля в производството и предлагат различни предимства, включително смазване, охлаждане, подобрение на повърхностното качество на изделията и предотвратяване на износването на инструментите.

Най-общо общите видове масла за металообработване са:

 • Рязачни масла (Cutting Oils): Тези масла се използват при операции на рязане и фрезоване. Те осигуряват смазване на инструментите и предотвратяват прегряването при високи температури.
 • Струговъчни масла (Turning Oils): Те се използват при струговане и токарене. Помагат за постигане на гладка повърхност на изделието и същевременно охлаждат инструмента.
 • Шлифовъчни масла (Grinding Oils): Използват се при операции на шлифоване. Те предоставят охлаждане и смазване, като същевременно подобряват качеството на обработката.
 • Масла за пресоване (Drawing Oils): Тези масла се използват при операции на изтегляне и пресоване на метални листове или профили. Помагат за намаляване на триенето и предотвратяват износването.
 • Процесни масла за обработка на метали (Metalworking Fluids): Това е общ термин, който обхваща различни масла, емулсии и разтвори, използвани в различни процеси на металообработване. Те обикновено включват комбинации от смазки, антикорозионни добавки и охлаждащи агенти.
 • Масла за навиване (Tapping Oils): Специално разработени за операции на навиване и резбоване. Те предоставят смазване и охлаждане на инструмента.

Важно е да се избере подходящо масло в зависимост от конкретния процес на металообработване, материала на обработвания метал, типа инструмент и изискванията за крайния продукт. Поддръжката на правилното ниво на смазване и охлаждане е съществен елемент за постигане на високи производствени резултати и удължаване на живота на инструментите и оборудването.

Как да изберем вискозитет при индустриалните масла?

Изборът на вискозитет при индустриалните масла е най-съществен. Този избор зависи от различни фактори и специфични условия на работа.

Вискозитетът на маслото е мярка за неговата текучест и способност да предоставя смазване при различни температури.

Вискозитетът на маслото трябва да бъде подходящ за работните температури на системата. За ниски температури се предпочитат по-ниските вискозитети, докато при високи температури са необходими по-високите вискозитети.

При система подложена на високо налягане или интензивно натоварване, се изисква масло с по-голяма вискозитетна степен.

 Системите с висока скорост на движение обикновено изискват по-ниска вискозитетна степен за по-добра текучест.

За да определите правилния вискозитет, може да се консултирате с производителя на оборудването, използващо маслото, или да се обръщате към производителите на масла за препоръки.

Защо си струва да купите индустриални масла от Automarks?

Магазинът "АУТО МАРКС" предоставя на своите клиенти широка гама от двигателни масла и смазочни продукти, доставяни директно от нашия склад. Горди сме, че предлагаме артикули с оригинално качество!

Ние в "АУТО МАРКС" разбираме, че нашите клиенти ценят не само качеството, но и конкурентните цени. Затова се стремим да предоставяме продукти на достъпни цени, както за клиенти със едри поръчки, така и за частни лица.

Все повече клиенти се възползват от удобството на онлайн пазаруването на масла, филтри и авточасти.

Предлаганата продуктова гама винаги включва моторни масла и авточасти за всички марки автомобили и модели от многобройни производители.

С нашето богато портфолио от над 160 водещи производители на масла, части и консумативи, гарантираме на нашите клиенти, че ще открият точно това, от което се нуждаят.

INSA ЕМУЛСОЛ 210л
-23 %
Производител: INSA Модел: INSA EMULSION 210L
INSA EMULSOL е смазочно охлаждаща течност от емулгируем тип, предназначена за висококачествена обработка на чугун, стомана и други метали при операциите: рязане, шлифоване, фрезоване, струговане, райбероване. Масленият концентрат съдържа специални емулгатори, благодарение на които, след смесване с в..
1,282.00 лв. 1,660.00 лв.
Купи
MANNOL ЕМУЛСОЛ / БОРЬОЛ, СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ, 10л
-40 %
Производител: MANNOL Модел: MANNOL EMULSION 10L
БОРЬОЛ / ЕМУЛСОЛ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ Емулсол е минерален концентрат за емулсионна смазочно-охлаждаща течност за обработка на метали чрез шлайфане, пробиване и рязане, маслото се смесва с вода в съотношение 1:20 и образува стабилна емулсия, която се използва при различни металообработв..
60.00 лв. 99.60 лв.
Купи
MANNOL ЕМУЛСОЛ / БОРЬОЛ, СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ, 20л
-40 %
Производител: MANNOL Модел: MANNOL EMULSION 20L
БОРЬОЛ / ЕМУЛСОЛ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ Емулсол е минерален концентрат за емулсионна смазочно-охлаждаща течност за обработка на метали чрез шлайфане, пробиване и рязане, маслото се смесва с вода в съотношение 1:20 и образува стабилна емулсия, която се използва при различни металообработв..
140.00 лв. 232.40 лв.
Купи
MANNOL ЕМУЛСОЛ / БОРЬОЛ, СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ, 5л
-40 %
Производител: MANNOL Модел: MANNOL EMULSION 5L
БОРЬОЛ / ЕМУЛСОЛ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ Емулсол е минерален концентрат за емулсионна смазочно-охлаждаща течност за обработка на метали чрез шлайфане, пробиване и рязане, маслото се смесва с вода в съотношение 1:20 и образува стабилна емулсия, която се използва при различни металообработв..
31.00 лв. 51.45 лв.
Купи
ORLEN Емулсол EMULGOL ES-12 20л
-40 %
Производител: ORLEN Модел: EMULGOL ES-12
Emulgol ES-12 e концентрат от високо рафинирана минерална течност, която е предназначена за обработка на метали. Обогатена е с допълнителен пакет присадки и инхибитори, които предотвратяват корозията. Не съдържа нитрити, хлор, тежки метали и феноли. Emulgol ES-..
225.00 лв. 373.50 лв.
Купи
Индустриално, машинно масло АН 15/22, 10л
-35 %
Производител: INSA Модел: INSA AN-15 10L
Маслата АН се произвеждат от дълбоко рафинирани базови масла, не съдържащи добавки и отличаващи се с висока стабилност към окисление и добри де емулгиращи свойства.Предимства на маслата » удължен срок на експлоатация; » широк обхват на приложение;Приложение на маслата Маслата АН се използва..
45.00 лв. 69.75 лв.
Купи
Компресорно масло Fucks Renolin HD30 1L
-40 %
Производител: FUCHS Модел: Fucks Renolin HD 30 1L
Компресорно масло FUCHS Renolin HD 30 има добри почистващи и диспергиращи свойства. Предназначен е за използване в бутални компресори. Намалява триенето между свързващите се части, ограничава абразивното им износване и активно защитава стоманата и цветните метали от корозия. Съдържа състав от състав..
16.50 лв. 27.40 лв.
Купи
Кофражно масло 10л
-40 %
Производител: AXXONOIL Модел: Form Oil 10L
Висококачествено, средно вискозитетно минерално кофражно масло, което доказано ефективно при отделянето на циментови кофражи. Предназначено е за смазване на различни видове кофражи (метал, дърво и т.н.), използвани при отливането на бетон. Отличната адхезия, овлажняващи и антикорозионни свойства пра..
45.00 лв. 74.70 лв.
Купи
Масло за Направляващи паралели Gazprom Slide Way 68, 20л
-35 %
Производител: GAZPROM Модел: Slide Way 68 20L
Предназначени за използване в съвременната металообработваща промишленост, където се изискват масла с повишени антипикови и противоизносващи свойства. Маслото Gazpromneft Slide Way 68 е предназначено за смазване на хоризонтални плъзгачи, а Gazpromneft Slide Way 220 е предназначено за смазване на..
140.00 лв. 217.00 лв.
Купи
Моторно масло М10Д SAE30, 10л
-35 %
Производител: TOTOL Модел: М10D SAE30 10L
Препоръчва се за употреба в натоварени дизелови двигатели без принудително пълнене, средно натоварени дизелови двигатели с принудително пълнене и високо натоварени бензинови двигатели. SAE30API CC/SD..
36.00 лв. 55.80 лв.
Купи
Моторно масло М10Д SAE30, 205л
-35 %
Производител: TOTOL Модел: M10D 205L
Минерално мотоено масло М10Д SAE30. Препоръчва се за употреба в натоварени дизелови двигатели без принудително пълнене, средно натоварени дизелови двигатели с принудително пълнене и високо натоварени бензинови двигатели. SAE30API CC/SD..
700.00 лв. 1,085.00 лв.
Купи
Моторно масло М10Д SAE30, 60л
-40 %
Производител: TOTOL Модел: М10D SAE30 60L
Препоръчва се за употреба в натоварени дизелови двигатели без принудително пълнене, средно натоварени дизелови двигатели с принудително пълнене и високо натоварени бензинови двигатели. SAE30API CC/SD..
210.00 лв. 348.60 лв.
Купи
Показва 1 до 12 от 33 (3 страници)